Algemene voorwaarden

Sempergreen垂直系统公司18bet体育安卓下载

Contactgegevens

Sempergreen Vertical 18bet体育安卓下载Systems BV
Defensieweg 1
3984 LR奥迪克
荷兰

KVK-nummer: 81538294
BTW-nummer: NL862130505B01

森佩格林垂直系统BV是森佩格林集团旗下的子18bet体育安卓下载公司。

Artikel 1。刊登

 1. Deze voorwararden zijn van topass op iedere aanbiding, offerte en overeenkomst tussen Sempergreen Vertical Syst18bet体育安卓下载ems BV, hierna te noemen:“杠杆”,en Wederpartij waarop杠杆Deze voorwararden van topass heeft verklaard, voor zover van Deze voorwararden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk是afgeweken。
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van to路过op overeenkomsten遇到Leverancier, voor De uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken。
 3. Deze algemene vorwararden zijn even, geschreeven, voerdewerkers, van Leverancier, enzijn。
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop的andere voorwaarden van De Wederpartij wordt uitdrukkelijk van De hand gewezen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen。
 5. Indien één meerdere bepalingen在deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens在deze algemene voorwaarden bepalalde volledig van topass。Leverancier en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teninde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht word genome。
 6. 印度onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg platts te vinden ' naar de geest ' van deze bepalingen。
 7. 印度zich tussen partijen een voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld是,dan dient deze situte worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden。
 8. 印度Leverancier niet steeds strite naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, the Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen。

Artikel 2。提供en aanbiedingen

 1. Alle公司是一家专业的、可靠的、可靠的公司。就像在tussentijd niet meer beschikbaar提供的de anbiding betrekking heeft。
 2. Leverancier kan niet aanzijn提供了安别丁根的报价,但在安别丁根的报价,但在昂德迪尔达尔范,甚至肯内利克vergising verschrijving bevat。
 3. 安伯丁青绿prijzen zijn exclief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van overeenkomst te maken kosten, daaronder begreen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven。
 4. 印度的阿安瓦尔丁(al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte de aanbiding opgenomen aanbod dan是Leverancier daaraan niet gebonden。在外面的地方,在外面的地方,在外面的地方,在外面的地方。
 5. 同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的,同样的。Aanbiedingen是一家专业的供应商。

Artikel 3。Contractduur;Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst;prijsverhoging:

 1. 第一个国家的主权,第一个国家的主权,第一个国家的主权,第一个国家的主权,第一个国家的主权,第一个国家的主权,第一个国家的主权,第一个国家的主权。
 2. 是voor de voltooing van bepalalde werkzaamheden of voor de levering van bepalalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeeven, dan Is dit nimmer even fatale termijn。在石碑上的一段时间内。杠杆作用,它可以重新传递,也可以用语言表达,也可以用语言表达。
 3. 杠杆,重量,赫特,赫特,贝帕尔德,werkzaamheden, te, laten, verrichten, door, derden。
 4. 杠杆是在一个地方的一个地方的一个地方的一个地方。
 5. 印度在法森词,乌特格弗尔德,坎杠杆,德乌特弗林,范德德伦,范德德伦,托特恩volgende fase behoren, opschorten totdat,魏德,partij, de结果,范德达拉,沃拉弗加德,fase schriftelijk, heeft, goedgekeurd。
 6. 印度的杠杆法,在van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst,在van iitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan杠杆法ter beschikking heeft gesteld。
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodle zakelik是aan te vullen的om deze te wijzigen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan。Indien de aard, inhoud van de overeenkomst的omvang, aanwijzing van de Wederpartij的al dan niet op verzoek, van bevoegde instanties等等,word gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht word gewijzigd, dan kan dit后果hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd。Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd。杠杆zal daarvan zoveel als mogelik vooraf prijsopgaaf doen。门甚至是wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeeven termijn van uitvoering worden gewijzigd。De Wederpartij aanvaardt De mogelijkheid van wijziging van De overeenkomst, daaronder begreende wijziging prijs en termijn van uitvoering。
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begreen甚至aanvulling, dan是Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord是gegeeven door de binnen Leverancier bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord是gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begreen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden。在中间的地方,在中间的地方,在中间的地方,在中间的地方,在中间的地方,在中间的地方,在中间的地方。
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken。
 10. 1Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden是,dan是de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier daardoor直接的间接的ontstaan。
 11. Indien de Wederpartij bij bezorging van de bestelde waren binnen 72 uur voor de overeengekomen levertijd veranderingen aanbrengt in levertijd of adres, dan是de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier die daardoor直接的间接的ontstaan。
 12. 印度比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额比额
 13. 印度的杠杆比j het sluiten van de overeenkomst甚至bepaalde prijs overeenkomt,但是杠杆下的navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud是opgegeven。
  1. Indien de prijsstijging het是gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
  2. 印度的prijsverhoging voortvloeit uit even aan leverage toekomende bevoegheid of even op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. 在andere gevallen,它遇到了dien verstande de Wederpartij die niet handelt在de uitoefening van heet beroep of bedrijf, gerechtigd是de overeenkomst door enschriftelike verklaring te ontbinden indien de prijsstijing meer bedragt dan 10% en platsindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst op base van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren,印度贝东根的名字是“那飘飘飘飘的兰格·丹德里·曼登那德·库普·扎尔·普拉茨温登”。

Artikel 4。调色,调色,调色,调色

 1. 杠杆是bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbden,印度:
  1. 法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语:法语;
  2. 那het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandighden goede greven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. De Wederpartij bij het sluiten van De overeenkomst verzocht是om zekerheid te stellen voor De voldoening van zijn verplichtingen uit De overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende是;
  4. 印度的门,在那里的门,在那里的门,在那里的门,在那里的门,在那里的门,是在那里。
  5. 印度zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd。
 2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar是,是杠杆式的gerechtigd tot vergoding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan。
 3. 印度的上、上、上、上、下、下、下、下、下、下、下、下。印度杠杆的nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hijzijn aanspraken uit de wet en overeenkomst。
 4. Indien Leverancier op de gronden als genemd in dit artikel tot opschorting on binding overgaat,是hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoding of schadeloosstelling是verplicht。
 5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg遇见de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden (aan derden)。Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar。Tenzij het tussentijds eindigen aan Leverancier是toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekenening gebracht。杠杆,zal de Wederpartij zoveel el mogelik vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten。De Wederpartij是gehouden deze kosten binnen De daarvoor door杠杆者genemde termijn te voldoen, tenzij杠杆者anders aangeeft。
 6. 在geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance失效的van betaling, van beslaglegging inen voor zor zor zest beslag niet binnen drie maanden是opgeheven ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering eandere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond enmet直接ingang op te zeeggen danwel de order overeenkomst te annulen,Zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoading of schadeloosstelling。范德莱维安西耶在德国中部的露天剧场。
 7. Indien de Wederpartij een geplatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,积分aan de Wederpartij in rekening worden gebracht。

Artikel 5。Overmacht

 1. Leverancier是niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt gevolg van een omstandigheid die niet是te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,甚至rechtshandeling in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt。
 2. 在deze algemene voorwaartinen verstaan的overmacht word,在de wet en jurisprudentien的word begreen, alle van buitenkomende oorzaken, niet voorzien的voorzien,在kan uitoefenen, doch waardoor杠杆niet在statat是zijn verplichtingen na te komen。杠杆率高得让人难以接受的是,在这片土地上,在这片土地上,在这片土地上。
 3. 杠杆可以在一个时期内,在一个时期内,在一个时期内,在一个时期内,在一个时期内,在一个时期内。印度deze时期兰格duurt dan twee maanden, dan is ieder partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoding van schade aande andere partij。
 4. 印度杠杆银行的十倍额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额额De Wederpartij是gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van zonderderlijke overeenkomst。

Artikel 6。Betaling en cassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de de overeenkomst gezette betalingscondities, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin是gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven。杠杆是周期性的。
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan在verzuim是de Wederpartij van rechtswege。De Wederpartij也是rente verschuldigd。在het geeval van consumentenkoop是de rente gelijk aan de wettelijke rente。在andere gevallen是de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger是,在welk geval de wettelijke rente verschuldigd是。De rente over het opeisbare bedrag zal worden berkend vanaf在verzuim的Wederpartij是tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag。
 3. Leverancier heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken inde eerste platats in mindering van de kosten betreffende openstaande facturen van Leverancier of nevenondernemingen van Leverancier, vervolgens in mindering van de hoofdsom ende lopende rente。
 4. 杠杆式的kan, zonder daardoor in verzuim te komen,甚至aanbod totbetaling weigeren, inen de wederpartien een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst。杠杆的作用是在一个地方,一个地方,一个地方,一个地方。
 5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op。
 6. 在verzuim的gebreke的Indien de Wederpartij是在de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij。De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in De Nederlandse inassopraktijk gebruikelijk是。印度杠杆的echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs面条zakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoding在aanmerking。在比赛中,在比赛中,在执行中,在比赛中,在比赛中。De Wederpartij是over De verschuldigde incassokosten even enens rente verschuldigd。

Artikel 7。Eigendomsvoorbehoud

 1. 在het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier todat de Wederpartij Alle (betaling)verplichtingen uit de Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk en volledig是nagekomen。
 2. 门杠杆器geleverde zaken, die ingevolge盖1。on het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt。De Wederpartij是niet bevoegd om De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden的op enige andere wijze te bezwaren。
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om deigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen。
 4. 印度derden渣渣leggen op de on eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen残留doen gelden, dan是de Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen。
 5. De Wederpartij verplicht zich om De onder eigenomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren verzekerd te houden tengen brand, onploffings - en waterschade也就是,tengen diefstal en De polis van deze verzekering op erste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven。范德维塞克林是“杠杆者”。在德国西部,在德国西部,在德国西部,在德国西部,在德国西部,在德国西部,在德国西部。
 6. Voor heet geval Leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwarardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en eante wijzen derden om al die plaatsen de veigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen。
 7. 德国交通运输系统。18bet体育安卓下载德国交通运输系统德国交通运输系统德国交通运输系统德国交通运输系统德国交通运输系统。18bet体育安卓下载

Artikel 8。Garanties, onderzoek en reclames

 1. 德门Leverancier te leveren zaken河畔voldoen De gebruikelijke艾森en规格死daaraan op het时刻van杠杆redelijkerwijs gesteld kunnen沃顿en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd。De in dit artikel genemde garantie是van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland。Bij gebruik buiten荷兰dient de Wederpartij zelf te verifiëren是deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gebruik aldaar en deze voldoen。Leverancier kan in the geneval andere garantie en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden。
 2. De in lid 1 van dit artikel genemde garantie geldt voor een periode van 2 jaar na levvering, uitgezonderd levende waren (bijv。planten), tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen (zie附录A和B van de offerte)。Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan是de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld。那verloop van de garantitermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,包括行政,verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden。
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen enderpartij de geleverde zaken zelf installeert en deze niet de door Leverancier aangegeven installatiemethoden zijn aangebracht, even gebrek是ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier,德登的Wederpartij aan de zaak wijzigingen hebben angebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden ve遗迹die daaraan niet beve遗迹dienen te worden of indien deze werden ver- bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze。De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek是het geevolg是van omstandigheden waar Leverancier geen被用于op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,极端的温度恢复)等等。
 4. De Wederpartij是gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat De zaken hem ter beschikking worden gesteld respectielijk De desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd。Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgen是overeengekomen en voldoet aande eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen。任何事情都有可能发生。融合的方式,甚至,gedetailleerd, mogelijke, omschrijving, van, he, gebrek, te, bevatten,杠杆在国家是充分的。De Wederpartij dient杠杆在De gelegenheid te stellen klacht te (doen) onderzoeken。
 5. 印度Wederpartij tijdig recameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. de Wederpartij blijft在dat geeval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan genen zelfstandige waarde toekomt。
 6. 印度van een gebrek后来融合了word gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op kosteloos herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geeval een langere termijn voortvloeit。
 7. 印度的巨大的国家,即使是zaak gebrekkig是en dienaangaande tijdig是gereclameerd,但zal Leverancier de gebrekkiige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel,印度的恢复redelijkerwijze niet mogelijk是,schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoding daarvoor aande Wederpartij voldoen。在格瓦尔·范·瓦范宁是德·瓦范宁的德·德·瓦范宁的德·德·瓦范宁的德·德·瓦范宁的德·德·范·瓦范宁的德·德·范·瓦范宁的德·德·范·瓦范宁的德·德·范·瓦范宁的。
 8. 印度komt vast te staan dat een klacht ongegrond是,dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen,积分voor rekening van de Wederpartij。

Artikel 9。Aansprakelijkheid

 1. 印度的杠杆,dan是deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen在deze bepaling是geregeld。
 2. 杠杆者是niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat杠杆者是uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / onvolledige gegevens。
 3. 杠杆是一种直接的工具。
 4. Onder direct schade word uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten ter vaststelling van De oorzaak en De omvang van De shaade, voor zover De vaststelling betrekking heeft op shaade in De zin van deze voorwaarden;
  2. 在世界上最重要的事情是,在世界上最重要的事情是,在世界上最重要的事情是在世界上最重要的事情;
  3. Redelijke kosten, beperking van schade的gemaakt ter vorkoming, deze algemene voorwaarden的voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld。
 5. Leverancier是nimmer aansprakelijk voor间接schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade门bedrijfs-的andersoortige不前。在het geval van consumentenkoop strekt deze niet verder dan die, die是toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW。
 6. 印度的杠杆,是范德范德的杠杆,是范德范德的,是范德范德的,是范德范德的,是范德范德的。
 7. De aansprakelijkheid van Leverancier在geeval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar在voorkomend geeval。
 8. De in dit artikel opgenome beperkingen van De aansprakelijkheid gelden niet indien De schade te wijten是一个果园的opzet, zjn leidinggevende ondergeschikten。

Artikel 10。Verjaringstermijn

 1. 在afwijking van de wettelijke verjaringstermijen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens杠杆率杠杆率bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar。
 2. 第一个盖子里的小黑点是一个地方,一个地方,一个地方,一个地方,一个地方。Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Leverancier van zodanige不符合kennis heeft gesteld。

Artikel 11。Risico overgang

 1. 在de macht van de Wederpartij worden gebracht的那一刻waarop zaken上,对战争的谴责。

Artikel 12。Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband遇见De uitvoering van De overeenkomst schade lijden en waarvan De oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar是。
 2. 印度杠杆器uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,但是de Wederpartij gehouden杠杆器zowel buiten als在rechte bij te stanan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in the geeval verwacht mag worden。Mocht de Wederpartij在gebreke blijven在het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan。在我们的世界里,在我们的世界里,在我们的世界里。

Artikel 13。Intellectuele eigendom

 1. 杠杆的作用是,在我们的世界里,在我们的世界里,在我们的世界里,在我们的智慧中。杠杆,重的,轻的,重的,轻的,重的,轻的,重的,轻的,重的,轻的,重的,轻的,重的,重的,重的,重的,重的,重的,重的,重的,重的,重的,重的,重的

Artikel 14。Toepasselijk recht en geschilen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft。De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag word uitgesloten。
 2. Partijen zullen eeren beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen engeschil在onderling overleg te beslechten。

Artikel 15。Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwararden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht under number 30266675。
 2. Van toepassing是steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde Van het tostandkomen Van de rechtsbetrekking遇到了Leverancier。
 3. Nederlandse tekst van De algemene voorwaarden是steeds bepalend voor De uitleg daarvan。
 4. Alle bovengeneemde toepassingen worden vervangen, danwel bijgestaan door de bij de提供gevoegde bijlages。

与信用

Headerfoto’s met dank aan: Sempergreen, Wouter van der Sar, GRÜNSTATTGRAU, Bart van Hoek, gemeente Helsingborg, bartdomiej Senkowski, Innovation Lighthouse, Adam van Noort, Niels Nygaard, Ronald Tilleman, van Vlierden。

SemperGreenwall在u188bet金宝搏下载手机版w项目中过去了吗?

我会帮助你的!

Baidu
map